Czy podoba Ci się nasz DPS?
ŚDS zaprasza!

Może TY lub ktoś bliski potrzebuje pomocy! Przeczytaj o nas, przyjedź lub zadzwoń:
 (014) 679 - 45 - 05.

e-mail:  sdsnowodworze@op.pl

 

My pomożemy!

AKTUALNIE BRAK WOLNYCH  MIEJSC!

 

O nas w Biuletynie Informacji Publicznej


A A A

Regulamin organizacyjny DPS

 

 

Regulamin Organizacyjny

Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Dom Pomocy Społecznej  w Nowodworzu zwany dalej „Domem” działa na podstawie :

 1)      ustawy  z  dnia 12  marca   2004 r. o  pomocy  społecznej (tekst jednolity:  Dz. U. Nr 115,  poz. 728 z 2008 r.);

2)      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458);

3)      ustawy  z  dnia  5  czerwca 1998 r.  o  samorządzie  powiatowym ( tekst jednolity:Dz. U.  Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.);

4)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz.535 z późn. zm.);

5)      ustawy  z  dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 );

6)      rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz.1837);

7)      statutu oraz niniejszego  regulaminu.

 

 

 

§ 2

 

1.      Dom  jest  jednostką  organizacyjną  pomocy  społecznej  Powiatu  Tarnowskiego.

2.      Dom ma siedzibę w Nowodworzu,  Gmina Tarnów i posiada zasięg ponadgminny.

3.      Dom przeznaczony jest dla  osób   przewlekle psychicznie  chorych.

4.      Decyzję o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej dla osoby kierowanej do Domu.

5.   Decyzję   o  umieszczeniu   w   Domu  wydaje   Starosta   Powiatu  Tarnowskiego.

 

 

Rozdział 2

 

 Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom

 

§ 3

 

1.      Dom  zapewnia  całodobową  opiekę  oraz  zaspokaja   niezbędne  potrzeby  bytowe,  edukacyjne, społeczne  i  religijne  mieszkańców.

 

2.      Dom świadczy mieszkańcom następujące usługi :

 

1) w zakresie  potrzeb bytowych, zapewnia:

 

a)      miejsce zamieszkania,

b)      wyżywienie,

c)      odzież i obuwie,

d)     utrzymanie czystości;

 

2)      opiekuńcze, polegające na: 

 

a)      udzielaniu pomocy  w podstawowych czynnościach życiowych,

b)      pielęgnacji,

c)      niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych.

 

3)  wspomagające, polegające na :

 

a)    umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,

b)   podnoszeniu sprawności i aktywizowanie mieszkańców, 

c)    umożliwianie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

d)   zapewnienia warunków do rozwoju samorządności  mieszkańców,

e)    stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną  i środowiskiem,

f)    działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarą jego możliwości,

g)   pomocy w umożliwianiu podjęcia pracy, szczególnie mającej  charakter terapeutyczny,

h)   zapewnieniu  bezpiecznego  przechowywania  środków  pieniężnych  i  przedmiotów wartościowych,

i)     zapewnieniu przestrzegania  praw  mieszkańców  oraz  dostępności do informacji o tych prawach,

j)     sprawnym załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców.

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Zasady funkcjonowania

 

 

§ 4

 

Dom organizuje życie mieszkańców i świadczy usługi, uwzględniając następujące zasady :

 

1)      podmiotowego  traktowania  mieszkańców  i  partnerstwa  ze  strony  personelu;

2)      przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu, poprzez podtrzymywanie więzi   z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym;

3)      posiadanie własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich  przechowywanie;

4)      korzystanie z własnego ubrania;

5)      posiadanie własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania;

6)      spożywanie posiłków w tym dietetycznych,  zgodnie  ze  wskazówkami lekarza;

7)      zapewnienia opieki pielęgniarskiej, włącznie z karmieniem, myciem, ubieraniem i kąpaniem osób które same nie mogą wykonywać tych czynności;

8)      zapewnienia  terapii  leczniczej  i   zajęciowej;

9)      zapewnienia dostępu do kultury, oświaty i rekreacji;

10)  możliwości udziału w czynnościach związanych z codziennym życiem;

11)  prowadzenia aktywnego trybu życia;

12)  zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem.

 

 

Rozdział 4

 

 Prawa i obowiązki mieszkańców

 

§ 5

 

  1. W domu działa Samorząd Mieszkańców, którego reprezentantem i rzecznikiem interesów mieszkańców wobec Dyrektora jest Rada Mieszkańców.
  1. Dom  zapewnia  mieszkańcom  bezpieczne  przechowywanie  środków  pieniężnych   i  przedmiotów  wartościowych.
  1. W  przypadku  osób  mających  trudności  z  samodzielnym  dysponowaniem  pieniędzmi, Dom we współpracy z rodziną lub prawnym opiekunem – pomaga im w dokonywaniu zakupów.
  1. Mieszkaniec Domu ma prawo do :

 

1)      godnego traktowania, poczucia bezpieczeństwa i ochrony intymności;

2)      pełnej informacji o zakresie usług świadczonych przez Dom i warunkach ich uzyskania;

3)      uzyskania wyjaśnień w sprawach dot. przepisów regulacyjnych zasady współżycia  mieszkańców;

4)      uzyskanie pomocy w rozwiązaniu problemów osobistych i prawnych;

5)      współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby, a za osoby ubezwłasnowolnione  – opiekun prawny;

6)      składanie skarg i wniosków Radzie Mieszkańców  oraz Dyrektorowi Domu;

7)      uczestnictwa w pracach samorządu i wyboru do Rady Mieszkańców;

8)      przyjmowanie odwiedzin krewnych i znajomych;

9)      przebywanie poza Domem – za wiedzą i  zgodą Dyrektora do 21 dni w roku kalendarzowym    bez ponoszenia opłat;

10)  dysponowanie posiadanym mieniem i środkami finansowymi;

11)  wykonywanie praktyk religijnych zgodnie z wyznawaną religią i poszanowaniem praw innych mieszkańców.

 

5. Do obowiązków mieszkańca Domu należy :

 

1)      dbałość w miarę możliwości o higienę  osobistą, wygląd zewnętrzny  oraz  porządek;

2)      przestrzeganie zasad i norm  współżycia społecznego  w Domu;

3)      przyczynianie się do dobrej atmosfery oraz  prawidłowego  funkcjonowania  Domu;

4)      współdziałanie w miarę możliwości  z pracownikami Domu w zaspokajaniu swoich  potrzeb życiowych  oraz  w realizacji zindywidualizowanego planu opieki;

5)      dbanie  o mienie Domu;

6)      ponoszenie opłat za pobyt w Domu;

7)      przestrzeganie regulaminu Domu oraz zarządzeń porządkowych.

 

Rozdział 5

 

 Organizacja Domu

 

§ 6

 

1. Domem  zarządza  Dyrektor.

2. Dyrektora  Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Domu jest Starosta Tarnowski.

4. Dyrektor Domu wykonuje zadania przy pomocy podległych pracowników .

5. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za :

1)      zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu;

2)      organizację pracy i działalność Domu;

3)      nadzór nad utworzonymi komórkami organizacyjnymi;

4)      wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy  wobec pracowników;

5)      wnioskowanie do  Zarządu  Powiatu o wprowadzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Domu;

6)      wydawanie regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych;

7)      racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi  Domu;

8)      opracowanie corocznego projektu planu finansowego Domu, projektów jego zmian oraz za wykonanie planu finansowego;

9)      opracowanie sprawozdań i analiz;

10)  prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej;

11)  przyjmowanie i składanie oświadczeń woli o charakterze majątkowym na podstawie upoważnienia otrzymanego od Zarządu Powiatu;

12)  współpracę z organami administracji rządowej  oraz samorządowej, organizacjami pozarządowymi,  kościołami,  związkami  wyznaniowymi,  osobami  fizycznymi i prawnymi w zakresie dotyczącym funkcjonowania Domu;

13)  administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

14)  przestrzeganie w Domu przepisów bhp i p.poż.

6. Dyrektor zapewnia wykonywanie zadań  opiekuńczych w stosunku do mieszkańców   
a  w szczególności jest zobowiązany  do:

1)      kształtowania właściwego stosunku pracowników do mieszkańców Domu;

2)      zapewnienia i przestrzegania praw mieszkańców Domu;

3)      zapoznania mieszkańców z obowiązkami i przysługującymi prawami;

4)      zapewnienia  bezpieczeństwa  przedmiotom  przyjętym  do  depozytu;

5)      utrzymania w miarę możliwości kontaktów mieszkańców Domu z rodzinami, bliskimi, opiekunami;

6)      zapewnienia kontaktu z Sądem sprawującym nadzór nad Domem;

7)      przyjmowania mieszkańców  w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Domu;

8)      zapewnienia mieszkańcom Domu warunków do godnego umierania.

 

7. W czasie nieobecności Dyrektora Domu zastępstwo pełni Główny Księgowy.

 

8. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności :

 

1)   prowadzenie księgowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa   i zasadami rachunkowości;

2)   zorganizowanie  sporządzenia,  przyjmowania,  obiegu,  archiwizowania  i  kontroli  dokumentów  księgowych,  zapewniając  właściwy  przebieg  i  dokumentowanie   operacji finansowych;

3)      prawidłowe prowadzenie bieżącej księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej  kosztów i sprawozdawczości 

            finansowej;

4)      prawidłowe i terminowe dokumentowanie rozliczeń finansowych;

5)      prowadzenie gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa   a w szczególności z przepisami ustawy o finansach publicznych;

6)      zapewnienie prawidłowego zawierania umów przez Dom – analiza umów pod względem finansowym;

7)      dysponowanie środkami finansowymi  zgodnie z planem finansowym oraz zasadami jego wykonywania;

8)      zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań  zaciągniętych przez Dom;

9)      bieżąca analiza środków będących w dyspozycji Domu, występowanie z wnioskiem  o zmiany planowanych dochodów i wydatków;

10)  sporządzanie analiz budżetowych;

11)  opracowanie projektów  przepisów wewnętrznych  w zakresie dotyczącym spraw finansowo – księgowych;

12)  prowadzenie kontroli wewnętrznej  w zakresie gospodarki finansowej Domu;

13)  opracowanie projektów planów finansowo – rzeczowych  oraz zapewnienie właściwej  i terminowej realizacji zadań ujętych  w planach;

14)  w zakresie udzielonych upoważnień kontrasygnowanie umów i porozumień o charakterze finansowym zawieranych przez Dom.

 

Rozdział 6

 

 Struktura organizacyjna Domu

 

§ 7

 

1. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą następujące działy :

 

1)      dział usług medyczno – rehabilitacyjnych;

2)      dział usług opiekuńczo – terapeutycznych;

3)      dział księgowo - administracyjny;

4)      dział gospodarczy.

 

2. W skład działu usług medyczno – rehabilitacyjnych kierowanego przez Kierownika Działu Medyczno – Rehabilitacyjnego wchodzą:

 

1)      pielęgniarki;

2)      rehabilitant;

3)      dietetyczka;

4)      psychiatra.

 

3. Do zadań działu usług medyczno – rehabilitacyjnych należy :

 

1)      całodobowa opieka pielęgniarska: podawanie leków zleconych przez lekarzy, w tym lekarza psychiatrę;

2)      wykonywanie opatrunków i innych zabiegów pielęgnacyjnych;

3)      sprawowanie opieki nad mieszkańcem w trakcie badań prowadzonych w poradniach poza Domem;

4)      gospodarowanie lekami i środkami opatrunkowymi (ewidencji ilościowej i wartościowej leków);

5)      prowadzenie dokumentacji medycznej i innej;

6)      prowadzenie rehabilitacji ruchowej, przyłóżkowej, ogólnosprawnościowej i sportowej;

7)      wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza.

 

4. W skład działu usług opiekuńczo – terapeutycznych,  kierowanego przez Kierownika Działu wchodzą :

 

1)      instruktorzy terapii zajęciowej;

2)      opiekunowie;

3)      pracownicy socjalni;

4)      kapelan;

5)      pracownicy kulturalno –oświatowi;

6)      pokojowe.

 

5. Do zadań działu usług opiekuńczo – terapeutycznych,  należy :

 

1)      sprawowanie  całodobowej  opiek i nad  mieszkańcami  Domu,  dbanie  o  estetyczny  wygląd;

2)      mieszkańców,  pomoc  przy  podawaniu  i  spożywania  posiłków;

3)      utrzymywanie  czystości  w  pomieszczeniach  Domu;

4)      prowadzenie terapii zajęciowej;

5)      prowadzenie dokumentacji pracownika pierwszego kontaktu i innej.

 

6. Pracownicy tego działu oraz pracownicy działu medyczno – rehabilitacyjnego tworzą zespół    terapeutyczno – opiekuńczy, do którego należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja.

 

7. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik Domu zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu” wskazany przez mieszkańca Domu jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia
i organizację pracy Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach wyżej wymienionego zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

 

8. W  skład  działu  administracyjno – księgowego  kierowanego  przez  Główną Księgową      wchodzą:

 

1)      księgowe;

2)      inspektorzy;

3)      referenci;

4)      pomoc administracyjna.

 

9. Do zadań działu administracyjno – księgowego  należy :

 

1)      wykonywanie prac księgowo – finansowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Domu;

2)      prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych przedmiotów;

3)      prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej produktów znajdujących się w magazynach: spożywczym i techniczno – gospodarczym;

4)      naliczenie wynagrodzeń za pracę pracowników Domu;

5)      dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników Domu oraz dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat na rachunek bankowy Domu.

 

10. Nadzór nad działem gospodarczym sprawuje Dyrektor Domu przy pomocy wyznaczonych pracowników.
W skład działu wchodzą:

1)      kierowcy;

2)      pracownicy kuchni;

3)      inspektor gospodarki magazynowej;

4)      konserwator;

5)      pracownicy gospodarczy (palacze, robotnicy wykwalifikowani).

 

 

11. Do zadań działu gospodarczego należy:

1)      organizacja transportu w Domu;

2)      prowadzenie gospodarki magazynowej (ilościowo- wartościowej);

3)      żywienie mieszkańców;

4)      stosowanie HACCP (dokumentacji oraz organizacji pracy);

5)      konserwacje budynku i urządzeń (remonty, naprawy, serwisy sprzętu i urządzeń Domu);

6)      drobne naprawy (usuwanie usterek i awarii);

7)      wszelkie prace związane z utrzymaniem placu wokół DPS i terenów przyległych;

8)      prowadzenie dokumentacji (kart drogowych itp.).

 

12. Szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich pracowników Domu znajdują się w aktach osobowych pracowników Domu.

 

13. Szczegółową strukturę organizacyjną Domu określa schemat organizacyjny stanowiący  załącznik  do regulaminu.

 

14. Osoby  kierujące  poszczególnymi  działami  lub  komórkami organizacyjnymi  nadzorują  pracę podległych pracowników, koordynują pracę działu oraz ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt lub materiały.

 

Rozdział 7

 

 Gospodarka finansowa

 

§ 8

 

1. Dom jest jednostką  budżetową  pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu   Powiatu Tarnowskiego, a pobrane dochody odprowadza do w/w budżetu.

 

2. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

3. Podstawą  gospodarki   finansowej  Domu  jest  zatwierdzony  przez  Dyrektora plan finansowy z   zachowaniem  przyznanego  w  Budżecie   Powiatu  Tarnowskiego  na  dany  rok  limitu wydatków i planu  przychodów.

 

4. Dom prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami    efektywności  i racjonalności ich wykorzystania.

 

5. Nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową Domu sprawuje Dyrektor.

 

6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej  określają akty wewnętrzne zatwierdzone przez  Dyrektora.

 

Rozdział 8

 

Postanowienia końcowe

 

                                                                  § 9

 

Nadzór   i   kontrole  merytoryczną   nad   działalnością  Domu   sprawuje  Starosta Tarnowski  oraz   inne   uprawnione do  tego  podmioty  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  prawa.

§ 10

Zmiany  Regulaminu  może  dokonać  Zarząd   Powiatu Tarnowskiego we właściwym trybie dla jego uchwalenia.

§ 11

Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  jego  uchwalenia  przez  Zarząd   Powiatu   Tarnowskiego .